Aktuálne správy z krajanského sveta

16:14 6.Dec 2023 Vlado Mlynar (počet komentárov: 0)

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z krajanského sveta:

  1. Čaká Slovensko minulosť alebo budúcnosť? Debata s končiacim premiérom Ľudovítom Ódorom
  2. Stretnutie pani prezidentky so Srdcom doma a Pražskou kaviarňou
  3. Aplikácia Readmio do každej školy, do každej škôlky
  4. Sleduj slovenské programy zo zahraničia s internetovou televíziou od Skylinku
  5. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2023 - 2027
  6. Dotazníkový prieskum: sociologicko-religionistický výskum
  7. Jarná edícia VAIA Innovation Fellowship - stáž na Slovensku
  8. Brožúra Migračného informačného centra IOM Vitajte na Slovensku 2023
  9. Brožúra Migračného informačného centra IOM Štátne občianstvo Slovenskej republiky

1. Čaká Slovensko minulosť alebo budúcnosť? Debata s končiacim premiérom Ľudovítom Ódorom

Pozrite si záznam z diskusie s bývalým premiérom Slovenskej republiky Ľudovítom Ódorom, ktorá sa uskutočnila v Prahe a kde sa pán premiér vyjadruje aj ku krajanom v zahraničí a ako by mohlo pomôcť Slovensku.

Záznam z debaty

2. Stretnutie pani prezidentky so Srdcom doma a Pražskou kaviarňou

Prezidentka: "V Slovenskom inštitúte v Prahe som sa v predvečer jedného z našich najvýznamnejších sviatkov stretla a poďakovala sa našim krajanom žijúcim v Česku. Sú to práve ich aktivity a angažovanosť, ktoré spoluvytvárajú naše kultúrne bohatstvo a pozitívne kultivujú česko-slovenskú vzájomnosť a priateľstvo. Ocenila som tiež mimoriadne vysokú účasť vo voľbách a v tejto súvislosti patrí špeciálne poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k mobilizačnej a motivačnej kampani v prospech volebnej účasti zo zahraničia a osobitne iniciatívam Srdcom doma a Pražskej kaviarni. Veľmi si to vážim."

Stretnutie s pani prezidentkou

3. Aplikácia Readmio do každej školy, do každej škôlky

Aplikácia obsahuje takmer 400 rozprávok v slovenčine, od ľudových rozprávok cez rozprávky o prírode, empatii až po príbehy o vede a technike - a je prístupná všade na svete. Navyše sú rozprávky obohatené o zvuky a melódie, zvuk sa spustí na základe rozoznávania hlasu.

Aplikácia Readmio s rozprávkami

4. Sleduj slovenské programy zo zahraničia s internetovou televíziou od Skylinku

Pre tých, čo majú záujem o slovenskú televíziu v zahraničí, tu je možnosť využiť internetovú televíziu so slovenskými programmi dostupnú v celej EÚ.

Internetová televízia Skylink

5. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2023 - 2027

Vybrané pasáže z programového vyhlásenia novej vlády, ktoré sa týkajú krajanov. Získate predstavu o tom, ako nová vláda zmýšľa o krajanoch.

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2023 - 2027

6. Dotazníkový prieskum: sociologicko-religionistický výskum

"Vážení a milí priatelia hlásiaci sa k slovenským predkom, volám sa Patrik Maturkanič, som rímskokatolícky kňaz pôsobiaci 25 rokov v duchovnej správe v Českej republike. Mojím zámerom je urobiť sociologicko-religionistický výskum vo forme jednoduchého dotazníka, ktorého vyplnenie vám zaberie cca 5-7 minút. Anonymné výsledky budú spracované s odpoveďami ostatných respondentov. Následne bude naším tímom vykonaná ich štatistická analýza, ktorá bude slúžiť len pre vedecko-cirkevné účely."

Dotazníkový prieskum: sociologicko-religionistický výskum

7. Jarná edícia VAIA Innovation Fellowship - stáž na Slovensku

"Chceš získať príležitosť ovplyvniť štátnu správu a pomôcť Slovensku robiť talentové politiky lepšie? Máš záujem rozšíriť si svoju profesionálnu sieť kontaktov doma, či zistiť, aké je to pracovať pod metodológiou inovačného šprintu? Pôsobíš dlhodobo v zahraničí, no chcel/a by si si nezáväzne vyskúšať prácu a život na Slovensku? Potom je VAIA Innovation Fellowship, ktorého pilot úspešne prebehol tento rok, práve pre teba!"

Jarná edícia VAIA Innovation Fellowship

8. Brožúra Migračného informačného centra IOM Vitajte na Slovensku 2023

Do krajanského eShopu sme pridali nové vydanie brožúry Migračného informačného centra IOM Vitajte na Slovensku 2023, ktoré vám ponúka stručný prehľad základných informácií o Slovensku. Nájdete v nej praktické rady, ale aj upozornenia na povinnosti, ktoré vám vyplývajú z právneho poriadku SR. Brožúra obsahuje aktualizované informácie o pobyte a zamestnávaní cudzincov, vzdelávacom systéme, zdravotnej starostlivosti, sociálnom zabezpečení a ďalších dôležitých oblastiach života na Slovensku.

Brožúra Migračného informačného centra IOM Vitajte na Slovensku 2023

9. Brožúra Migračného informačného centra IOM Štátne občianstvo Slovenskej republiky

Do krajanského eShopu sme pridali informačnú brožúru Migračného informačného centra IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu (MIC). MIC poskytuje cudzincom žijúcim na Slovensku individuálne právne, sociálne a pracovné poradenstvo, podporuje integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce a ich komunitný život. Cieľom brožúry je poskytnúť prehľad informácií týkajúcich sa nadobúdania štátneho občianstva Slovenskej republiky (SR). Nájdete tu praktické rady a dôležité upozornenia na povinnosti, ktoré vám po nadobudnutí slovenského občianstva vyplývajú z právneho poriadku SR.

Brožúra Migračného informačného centra IOM Štátne občianstvo Slovenskej republiky

S pozdravom,
Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne,
správca www.krajan.sk

           
           

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.