Odhalenie pamätnej tabule Jána Kollára vo Viedni

14:34 31.10.2004 (počet komentárov: 2)

Ján Kollár (1793 - 1852)

Málokto vie, že v známom Bethoveenhaus na Ungargasse 5 zomrel 24. januára 1852 veľký básnik slovenského národného obrodenia, kazateľ, učenec, archeológ a slavista Ján Kollár. Rakúsko-slovenský kultúrny spolok vo Viedni poveril slovenského umelca, akademického sochára Igora Mosného vyhotovením pamätnej tabule s bustou Jána Kollára, ktorá bola slávnostne odhalená vo štvrtok 7. októbra. tento rok si pripomíname 110. výročie prevezenia telesných pozostatkov Jána Kollára do Prahy, kde boli slávnostne uložené na cintoríne v Olšanoch. Pamätnú tabuľu venujú tejto veľkéj osobnosti slovenského národa všetci viedenskí Slováci.

Kollar - tabulaSlávnosť

Vo štvrtok večer sa na rohu Ungargasse a Beatrixgasse v 3.viedenskom okrese zišli početní hostia, aby si pripomenuli jednu z najvýznamnejších osobností slovenského národa, Jána Kollára. Pamätnú tabuľu odhalil Prof. ThDr. Július Filo, generálny biskup Evanielickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Július Filo vo svojom príhovore nielen vyzdvihol osobnosť Jána Kollára ako osobnosť nadnárodného významu, ale spomenul aj všeobecne jeho nie moc známe názory na mesto a vidiek. Kolár považoval mesto za dobrú pôdu pre rozvoj vedy a umenia, nie však za miesto, ktoré by v ľudí držalo v bázni a viere. Slovenský herec Ján Šimonovič predniesol verše P.O. Hviezdoslava i samotného Jána Kollára. Hosťom sa prihovoril podpredseda matice slovenskej Ján Bajaník a kultúrny atašé SR vo Viedni Sven Šovčík. Pán Šovčík sa poďakoval predstaviteľom RSKS, najmä jeho bývalému predsedovi, dnes predsedovi školského spolku Sova, Vladimírovi Mlynárovi za naozaj neúnavné úsilie, ktoré po siedmych rokoch od vyhotovenia tabule umožnilo nakoniec toto umelecké dielo aj naozaj na dome na Ungargasse 5 osadiť.

Cesta životom

Ján Kollár sa narodil sa 29. júla 1793 v Mošovciach v Turčianskej stolici. Študoval na gymnáziách v Kremnici, Banskej Bystrici, v rokoch 1812-1815 na evanjelickom lýceu v Bratislave. Po dvojročnom vychovávateľskom pôsobení v Banskej Bystrici pokračoval v rokoch 1817-1819 v štúdiu evanjelickej teológie na univerzite v Jene. Tu spoznal nacionálne zmýšľanie nemeckej mládeže, zároveň pozoroval tienisté stránky nemeckého nacionalizmu: rozpínavosť, povýšenectvo a podceňovanie iných národov, najmä slovanských. Výstrahou pre budúcnosť Slovanov mu boli osudy zaniknutých slovanských kmeňov na nemeckom území.
V roku 1819 začína jeho tridsaťročné pôsobenie v Pešti, kde bol evanjelickým farárom na slovenskej fare. Tu založil slovenskú školu a čitateľský klub. Po revolučných udalostiach v roku 1849 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora slovanskej archeológie na univerzite vo Viedni a pôsobil v službách cisárskeho dvora. Počas svojho pobytu vo Viedni sa Kollár aktívne zapájal do života slovenskej komunity. V roku 1893 vydal spolok Tatran Životopis Jána Kollára, ako spomienku a uznanie jeho celoživotného diela. Jeden výtlačok tejto výnimočne cennej knihy, ktorá je svedkom našej tradície vo Viedni, sa nachádza v knižnici Rakúskeho-slovenského spolku na Otto-Bauer-Gasse.

Kollár ako spisovateľ

V roku 1821 vydal Kollár svoju prvú básnickú zbierku Básně, ktorá sa stala základom pre jeho hlavné básnické dielo Slávy dcéra (1824). Spracoval v ňom historický a dobový pohľad na slovanské národy. Autor v skladbe spája cit ľúbostný (k jeho budúcej manželke Friderike Schmidtovej) s citom vlasteneckým. Program, ktorý básnicky vyjadril v Slávy dcere, teoreticky vysvetlil v rozprave O literární vzájemnosti mezi kmeny a nářečími Slávskými (1836). Podal v nej plán na kultúrne zblíženie Slovanov. Vydal aj niekoľko filozofických traktátov, v ktorých sa zaoberal etymologickým výkladom slovanských mien v legendách a povestiach. K vzniku samostatnej slovenskej literatúry prispel zbieraním a vydávaním ľudových piesní, ktoré v rokoch 1834-1835 vyšli pod názvom Národnie zpievanky.
Po uzákonení spisovnej slovenčiny došlo k sporom medzi ním a Štúrovcami. Kollár, verný svojej myšlieinke o "československom kmeni", ostro vystúpil proti štúrovcom v zborníku O hlasové potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky.
Kollárovo archeologické a historické dielo Cestopis (1843) bolo impulzom pre jeho činnosť vo Viedni. Bol povolaný za vládneho radcu a univerzitného profesora slovanskej archeológie na Viedenskú univerzitu. V roku 1853 (rok po jeho smrti) vyšla jeho posledná publikácia Staroitalia slavjanská.

Pedagogické názory a tvorba Jána Kollára

Kollár sa do dejín školstva zapísal ako autor viacerých učebníc: Čítanka anebo kniha k čítaní pro mládež ve školách slovanských v mněstech a dědinách (1825), Šlabikáře pro dítky (1826), avšak za prvotinu v pedagogickej tvorbe sa považuje Abecedár pro dítky (1823). Jeho šlabikáre neznamenajú výrazný pokrok v elementárnom čítaní, ale novátorstvom v slovenskej literatúre bolo ich obohatenie o zatiaľ nepoužívané estetické a náučné prvky. Kollárove čítanky nemali slúžiť len literárnej výchove, ich úlohou bolo školskej mládeži i pospolitému ľudu poskytnúť ucelený systém poznatkov o človeku, prírode, cirkvi a iných dôležitých a aktuálnych témach.

Kollárova koncepcia školstva

Menej známy, v porovnaní s Kollárovou básnickou tvorbou, je jeho významný prínos v vývoju a koncepcii školstva na Slovensku. V roku 1849 Ján Kollár vyjadril svoje predstavy o organizácii a študijnom pláne škôl v slovenskej časti Uhorska vo svojom spise, ktorý bol adresovaný Rakúskej monarchii. Preklad názvu spisu znie: „Myšlienky a plán časuprimeranej reorganizácie škôl a celkovej národnej výchovy v Rakúskej monarchii, najmä na Slovensku.“
V pláne hovorí o školskej výchove od materskej po vysokú školu. Je známe, že vychádzal z Komenského pedagogických zásad, najmä v prvej časti svojho spisu, dotýkajúceho sa predškolskej výchovy a ľudového školstva. Chce na Slovensku vybudovať hustú školskú sieť, hlavne škôl materských a ľudových. V druhej časti spisu navrhuje zriadenie materských škôl, ktoré by patrili pod ľudové školy. Vo vývoji malých detí venuje pozornosť najmä zmyslovej výchove a miernej disciplíne. Okrem úmyslu začínať s výchovou detí včas, uvádza ako ďalší dôvod pomoc rodičom, ktorí buď vychovávať svoje deti nevedia, lebo sami výchovu nedostali, alebo vychovávať nemôžu kvôli pracovným povinnostiam a veľkej chudobe. Deti by do materských škôl mali byť prijímané v druhom alebo treťom roku života a zotrvať v nich do šiesteho roku. Po materskej škole by deti automaticky prichádzali do škôl obecných.

Obecné školy

Obecné školy nazýva na vidieku dedinskou školou, v mestách však nižšou meštianskou školou. V oboch školách výučba trvá štyri roky a je organizovaná do tried podľa ročníkov. Vyučovanie by v obecnej škole začínalo v piatom až siedmom roku žiaka a končilo jedenástym rokom. Vyučovacím jazykom by bol jazyk materinský. Prvý rok štvorročnej obecnej školy nazýva názorovou školou alebo intuitívnym vyučovaním. Ide o akýsi prechod od materskej školy k elementárnemu vzdelávaniu na obecnej škole. Ako „vedľajšie veci“ uvádza čítanie, písanie a kreslenie, ktoré sú doplnkom názorného vyučovania. Ďalšie predmety navrhnuté pre tento ročník sú náboženstvo, počty, geometria a spev. Druhý ročník nazýva „napodobňovacím“. V tomto ročníku prechádza od zmyslového poznávania ku vývinu chápania abstraktných pojmov. V tomto ročníku dieťa spoznáva pôvod, podstatu, následky, cieľ a rozličné pomery vecí a predmetov. Učí sa napodobňovať, vytvárať a nakresliť to, čo na neho citovo zapôsobilo. Tretí ročník je zameraný na poznávanie prírodných zákonitostí, osvojovanie si náboženstva, mravouky a rečových schopností. Deti by sa mali zoznámiť s domácimi, poľnými a lesnými zvieratami. Kollár do tohto ročníka zaraďuje aj cvičenia praktických zamestnaní, novinkou je samostatný predmet telesná výchova zameraná najmä na pohybové cvičenia. Štvrtý ročník Kollár charakterizuje ako „putovný“. Je zameraný na poznávanie cudzích krajín a ich porovnávanie s vlasťou. Popri predmetoch z nižších ročníkov sa začínajú vyučovať i „reálne predmety“, medzi ktoré zaraďuje ľudovú chémiu, ľudovú fyziku, ľudový národopis, geometriu, zemepis a dejepis slovanských a susedných národov.

Meštiacke školy

Veľkú pozornosť vo svojom pláne venoval takzvaným meštianskym školám, ktorých učebný plán mal byť veľmi pestrý a bohatý. Diferencoval pojem meštianska a ľudová škola. Rozlišoval tri typy meštianskych škôl. Meštianska náuková škola mala byť zameraná na všestranné rozvíjanie vedomostí. Odporúčal výuku predmetov technického rázu ako vyššia chémia, fyzika, kaligrafia, geometria a počty, humanitné predmety, cudzie jazyky, ekonomiku, dejepis. Meštianska živnostenská alebo priemyselná škola bola určená pre prípravu žiakov na reálny život. Popri predmetoch ako chémia, fyzika, vyššie počty či ľudová architektúra sa žiaci oboznamovali s rôznymi druhmi tovaru a produktov. Povinne by sa vyučovala tiež antropológia, gymnastika alebo niekoľko cudzích jazykov.
Učivo meštianskej vednej školy obsahovaloe široké spektrum predmetov, od filozofie, psychológie, estetiky, cirkevných dejín až po geometriu.

Gymnáziá a lýceá

Medzi vedecké školy zaraďuje gymnáziá a lýceá. Gymnáziá mali mať dve oddelenia - gramatickú a humanitnú školu. Každá z nich by mala dve triedy a trvať dva roky. Cieľom gymnázia bolo oboznámenie sa so starými jazykmi, ich literatúrami a následne príprava na štúdium na univerzite. Kollárovo gymnázium svojím obsahom poskytovalo humanistické vzdelanie. Na gymnázium malo nadväzovať právnické a teologické lýceum. Odborným školám nevenoval Kollár veľkú pozornosť.
Štúdium by podľa Kollára vrcholilo univerzitou, o ktorej vo svojom pláne bližšie neinformuje. Tiež uvažuje o založení rozličných spolkov, vedeckých spoločností, múzeí, galérií apod. Myslel aj na založenie sirotincov a ústavov pre slepcov a hluchonemých.
Vysoké nároky kládol na vzdelanie učiteľa. Jeho povinnosťou bolo podľa neho učiť tak, aby jeho slovám žiaci rozumeli. Kollár žiada od budúceho učiteľa, aby bol dobre pripravený na svoju prácu, dôkladne vzdelaný a hmotne tak zabezpečený, aby sa mohol naplno venovať škole a výchove detí. Nemal by mať iné zamestnanie, ktoré by ho živilo. Odporúča zakladať vzdelávacie ústavy pre budúcich učiteľov na obecných a meštianskych školách. Tiež vyslovil požiadavku pripravenosti učiteľov na výchovu postihnutých detí. Plán obsahoval aj zoznam pomôcok, ktoré škola potrebuje pri výchove a vzdelávaní. Pre výučbu telesnej výchovy žiadal vybaviť a založiť gymnastický kabinet, zakladať knižnice, čitárne a spolky, ktoré mali pomáhať pri samovzdelávaní učiteľov a žiakov.
Jánovi Kollárovi v duchu Komenského didaktických zásad išlo o cvičenie zmyslov, reči a umu. Tvrdil, že len vzdelávanie robí človeka skutočným človekom. Jeho pedagogické ídey mali veľký vplyv najmä na Štúrovcov a ich prostredníctvom i na ďalšie generácie slovenských pedagógov. Bol výborným kazateľom, básnikom, slavistom. V jeho diele vyvrcholila myšlienka slovanskej vzájomnosti. Za svoju prácu bol vyznamenaný mnohými poctami, medailami a diplomami zahraničných vedeckých spoločností. Jeho diela sú stálym predmetom skúmania slovenských i zahraničných historikov, literárnych kritikov, filozofov, teológov a pedagógov.

Zdroje

Dejiny školství a pedagogiky – Miroslav Somr a kol.
Základné pedagogické a psychlogické diela – Ľudovít Bakoš
Albert Reble – Dejiny pedagogiky
Kapitoly z dejín slovenského školstva a pedagogiky – Jozef Pšenák
Dejiny školstva a pedagogiky – T. Srogož, J. Mátej, J. Schubert

Spracovala Martina Vígľašská


Beethovenhaus

Beethovenhaus na Ungargasse 5 v 3. viedenskom okrese bol postavený podľa návrhu architekta Franza Wipplingera v rokoch 1801-1802. Budova patrí medzi architektonicko, umelecko a kultúrnohistoricky významné stavby vo Viedni a v roku 1978 bola zaradená medzi kultúrne pamiatky mesta Viedne. V dome, pôvodne nazvanom ako „dom u krásnej otrokyne“ sa zrkadlí neskoršie pôsobiaca jozefínska epocha. Kultúrnohistorický význam dosiahla stavba až v čase, keď sa stala bydliskom Ludwika van Beethovena, ktorý sa sem na prvé poschodie nasťahoval v decembri v roku 1823. Tu pokračoval v komponovaní a o rok neskôr dokončil jedno zo svojich najvýznamnejších diel - 9. Symfóniu.

Späť

Pridať komentár

Komentár od: oroszvary | 01.11.2004

Meinen sie den Jan oder den Ján Kollár?
Weil, doch es lag aber im Wesen des europäischen Nationalismus, so wie die Slawen ihn von den Deutschen
übernommen hatten und ihn nun gegen die Deutschen kehrten, wie die Magyaren ihn gegen
die Slawen, daß er nur kulturell nicht bleiben konnte und sollte, sondern nach politischer Erfüllung
trachtete; daß nur zu oft der Nachweis alter Kulturherrlichkeit im Dienste politischen
Ehrgeizes stand, wobei es dann auch nicht ganz ohne Fälschungen abging...
Das gilt auch für Kollárs Werk. Es enthält objektiv durchaus Denkansätze, die der spätere
politisch aggressive Panslawismus auch gegen Kollárs ursprüngliche Absichten nutzen konnte.
Seine Aufrufe zu slawischer Eintracht dachte er selbst weiter zu neoslawischer Herrlichkeit:

Ucinte tu radost milé matce
Rusi, Srbi, Cesi, Poláci
Zite svorne
jako jedno stadce!
Tak vám vojna lidozerna vládce,
Tak vlast neroztrhnou chytráci
A vás národ prvý bude v krátce."


Tschechisch Jan Kollár bzw. slowakisch Ján Kollár (* 29. Juli 1793, Mošovce (Slowakei); † 24. Januar. 1852 in Wien) war einer der bedeutendsten slowakischen Lyriker und Gelehrten (Altertumsforscher und Sprachwissenschaftler) des frühen 19. Jahrhunderts, der allerdings selbst fast ausschließlich auf Tschechisch schrieb. Er war evangelischer Geistlicher und eine wichtige Person aus der Zeit der Sprachenkämpfe in Ungarn (etwa erste Hälfte des 19. Jahrhunderts), zu dem die Slowakei damals gehörte.

Seine Sonette Tochter der Sláva, Sammlungen von slowakischen Volksgedichten und -liedern nach dem Vorbild von Herder, Clemens Brentano und Ludwig Achim von Arnim, sowie die Untersuchung Über die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und Mundarten der slawischen Nation (1837) weckten in Europa ein Interesse an der slawischen Geschichte und Kultur und prägten die nationalen Bewegung der Slawen bis in die Gegenwart. Seine unwissenschaftlichen panslawistischen Ansichten wurden bereits zum Teil zu seiner Zeit kritisiert.

Leben
Er besuchte die Gymnasien von Kremnica und Banská Bystrica sowie das Evangelischen Lyzeum in Bratislava. Nachdem er zwei Jahre lang als Erzieher in Banská Bystrica tätig gewesen war, studierte er 1817-1819 in Jena Philosophie und Theologie. Während seines Studiums in Deutschland empfing er vom Wartburgfest (bei Feiern des 300. Jahrestags der Luther-Reformation im Oktober 1817 wurde für eine Vereinigung Deutschlands demonstriert) Impulse, sich für die eigene Nation zu engagieren. Er besuchte auch Johann Wolfgang von Goethe in Weimar, mit dem ihn ebenso wie mit anderen Persönlichkeiten aus Weimar eine persönliche Freundschaft verband. Der zweite Impuls für dieses sein Engagement ist darauf zurückzuführen, dass er in Deutschland die fast vollständige Assimilierung der Sorben sah, was in ihm Angst um die Zukunft der Slawen erweckte. Er stand bereits während seines Studiums der politischen Romantik nahe und übertrug deren Gedankengut auf seine Heimat. Damit wurde er, obgleich er in seiner Weltsicht nicht politisch, sondern historisch geprägt war, zum Mitbegründer des Panslawismus. Sein wichtigstes Werk dazu: "O literární vzájemnosti mezi kmeny a náøeèími slávskými." (Über die literarischen Gemeinsamkeiten zwischen slawischen Stämmen und Dialekten) erschien 1836.

Seine Gedichte wurden auch sehr stark von seiner Liebe zu Friderike Schmidt beeinflusst, die er in Jena kennengelernt hatte und 1835 heiratete (vorher hatten ihre Eltern ihr nicht erlauben wollen, ins weit entfernte Ungarn zu gehen). 1819 – 1849 war er Prediger der neu gegründeten evangelischen Gemeinde in Pest. Die Gemeinde bestand aus vielen Nationen und war daher von viel Nationalismus geprägt.

Im Rahmen der Revolution von 1848/49 arbeitete er als Vertrauensmann für Fragen der Slowaken bei der Regierung in Wien. Ende 1849 wurde er schließlich zusammen mit Karol Kuzmány - als Kompensation für die weitgehende Nicht-Erfüllung slowakischer Forderungen aus der Zeit der Revolution - zum ordentlichen Professor für slawische Archäologie in Wien und Regierungsberater für Fragen aus den Bereichen Sprachen und Schulwesen ernannt. Dies war bis zu seinem Tod sein Beruf.

Seine sterblichen Überreste wurden 1904 feierlich in den tschechischen Nationalfriedhof Vyšehrad in Prag überführt.

Werk
Als Dichter trat er zuerst auf mit einer Sammlung kleinerer tschechisch geschriebener Gedichte, Básnì (Gedichte, 1821), die zum Teil von der Metternich-Zensur konfisziert wurden.

Die Básnì sind später teilweise umgearbeitet als sein Hauptwerk unter dem Titel: Slávy dcera (Tochter der Sláva, 1824, sukzessive erweitert 1832, 1845, 1852, deutsche Auswahl Tochter der Slawa; in: Kränze aus dem böhmischen Dichtergarten herausgegeben von J. Wenzig) erschienen, und worin er seinem Schmerz über das Verdrängtwerden der Sorben (und der Slawen) durch die deutsche Kultur Ausdruck gab und die slawische Vergangenheit verherrlichte. Dieses teilweise an Goethe erinnerndes Meisterwerk bestand in seiner letzten Fassung aus insgesamt 645 Sonetten, die unterteilt waren in einen monumentalen Vorgesang und die Gesänge Sala, Elbe –Ren – Moldau, Donau, Lethe (Himmel) und Acheron (Hölle). In Sale wird die Liebe zu Mina (eigentlich Kollars Friederike), der slawischen Tochter der Mutter Sláva (wörtlich: Ruhm, zugleich Anspielung auf das Wort Slawen), geschildert, und zugleich erklärt dass die andere Hälfte des Herzens des Autors seiner Heimat gilt. In Elbe - Ren – Moldau werden wir unter anderem Zeugen der Reise Kollars von Jena nach Prag, wobei patriotische Themen aufkommen (Germanisierung slawischer Gebiete) sowie auch noch die Liebe zu Mina. In Donau reist er von Prag nach Bratislava, wobei er die seiner Ansicht nach typischen Eigenschaften der Slawen beschreibt, wie Gerechtigkeit, Sehnsucht nach Vereinheitlichung etc. In dem an Danthes Göttliche Komödie erinnerndem Lethe werden vor allem berühmte slawische Persönlichkeiten besungen, wobei der Autor von der Götting Sláva am slawischen Himmel begleitet wird. In Acheron werden schließlich die Feinde des Slawentums in die slawische Hölle geschickt. Das Werk wurde auf tschechisch mit einigen slowakischen Elementen geschrieben.

Dann folgte die verdienstvolle riesige Sammlung slowakischer Volkslieder: Národnie Zpiewanky, èili písnì. svìtské.. (wörtlich: Volksgesänger das heißt weltliche Lieder. . ., 1834-35). Bereits zuvor hat er mit Pavol Jozef Šafárik an der Sammlung Písnì svìtské lidu slovenského v Uhøích (wörtlich: Weltliche Lieder des slowakischen Volkes in Ungarn, 1823, 1827) mitgewirkt.

In seiner (in erweiterter Form auch deutsch) geschriebenen Abhandlung O literární vzájemnosti mezi kmeny a náøìèími slavskými (Über die literarische Wechselseitigkeit zwischen den Stämmen und Mundarten der slawischen Nation, 1831, 1836) erklärt er seine panslawistische Überzeugung, dass er eine einheitliche slawische Nation gibt, die aus vier „Stämmen“ besteht – dem russischen, polnischen, illyrischen und dem tschechisch-slowakischen. Er begründete hierin theoretisch die Einheit der slawischen Kultur und wies ihr unter dem Einfluss von J. G. Herder eine humanisierende Mission zu;

Von seinen zahlreichen übrigen Werken seien genannt die Schrift über die Vorzüge des slawischen Volkes Dobré vlastnosti národu slovanského (wörtlich: Gute Eigenschaften der slawischen Nation, 1822), seine kritische Schrift Nìco o pomaïarèovaní Slovanú v Uhrách (wörtlich: Über die Magyarisierung der Slawen in Ungarn, k. A. ), seine erste panslawistische Schrift Jmenoslov èili slovník osobních jmen rozlièných kmenù a náøeèí národu slavenského (wörtlich: Nomenklatur das heißt Wörterbuch von Personennamen der verschiedenen Stämme und Mundarten der slawischen Nation, 1830).

Kollar war auch Autor zahlreicher Reiseberichte von seinen in den 40er Jahren unternommenen Reisen nach Deutschland, Norditalien, und in die Schweiz.

Nach seinem Tod erschien sein archäologisches Werk über Italien Staroitalie slavjanská (Das slawische Altitalien, 1853), in dem er nach den Nachweis zu führen versuchte, dass die Römer Slawen gewesen seien, sowie seine Autobiographie Pamìti z mladších let života (wörtlich: Erinnerungen aus jüngeren Jahren, 1863).

Seine gesammelten Werke (mit der Autobiographie des Dichters) erschienen beispielsweise in 4 Bänden in Prag (2. Aufl., 1868, neuere Daten: k. A:).

Sonstige Werke und seine Haltung zur slowakischen Sprache
Da Kollár die Theorie vertrat, dass einen einheitlichen tschechisch-slowakischen Stamm gibt, war er auch gegen sämtliche Versuche anderer Slowaken, das Slowakische als eigenständige Schriftsprache zu etablieren. Zwar befürwortete er eine Annäherung an die mährischen und slowakischen Dialekte und versuchte in seinen früheren Werken, in sein Tschechisch slowakische Elemente aufzunehmen, damit die beiden Sprachen möglichst zueinander finden, wobei er den Wohlklang des Slowakischen hervorhob. Trotzdem war dieses Tschechisch mit slowakischen Elementen, vor allem in den Lehrbüchern für slowakische Schulen ( Èítanka (Lesebuch, 1825), Šlabikáø (Fibel, 1826) und die Neuauflage der Slávy dcera von 1835), weit von der heutigen slowakischen Standardsprache entfernt.

Seine Volksliedsammlungen waren einer der Impulse der Gruppe um ¼udovít Štúr, die mittelslowakische Mundart zur slowakischen Schriftsprache zu erheben, Kollár lehnte dies jedoch ausdrücklich ab und legte diesen Standpunkt in einer Sammlung gegen die slowakische Sprache, die seine Beiträge und Beiträge Gleichgesinnter enthält und unter dem Titel Hlasové o potøebì jednoty spisovného jazyka pro Èechy, Moravany a Slováky (Stimmen über die Notwendigkeit einer einheitlichen Schriftsprache für die Tschechen, Mährer und Slowaken, 1846) veröffentlicht wurde, in einer sehr aggressiven Weise dar. Nach der Revolution 1848-1849, in der die Slowaken für die Habsburger in Wien gegen die aufständischen Ungarn gekämpft hatten, beschloss die österreichische Regierung sozusagen als Belohnung für die Slowaken, das Slowakische teilweise als Amtssprache für Schulen, niedrigere Gerichte etc. zuzulassen. Kollár wurde beauftragt, eine solche Amtssprache zu schaffen, das von ihm eingeführte so genannte Altslowakische (staroslovenèina) war aber - trotz des Namens - weitgehend identisch mit dem Tschechischen. Diese künstliche Amtssprache war faktisch nur bis 1852 in Gebrauch, als die slowakische Grammatik von Martin Hattala erschien, seinen offiziellen Status behielt es bis 1859.

Mosóc, 1793 VI. 29 - Bécs, 1852 I. 24A XX. század a különbözõ európai népek nemzeti öntudatra ébredésének az ideje. Hazánkban, a Kárpát-medencében ez a folyamat az 1848-as események elõtti évtizedekben zajlik. Jan Kollar a szlávság, elsõsorban a szlovák nép ébresztõje volt. Munkásságát zömmel Pesten valósította meg, hisz harminc tevékeny év kötötte õt Pesthez. A Deák téri evangélikus templom szószéke volt az õ legfontosabb „munkahelye”. Így is nyilatkozott errõl: „Engem Pest alakított Kollárrá”.

Turóc megyében, Mosócon (Mošovce) községben született 1793. július 29-én. A pozsonyi teológia elvégzése után Jénában tanult. Jéna döntõ jelentõségû volt szláv-szlovák öntudatának alakításában. 1819-ben meghívták a Deák téri szlovák gyülekezetrész lelkészének. Deák téri lelkészként alkotta meg irodalmi mûveit, amelyek által az európai írók élcsapatába emelkedett. Irodalmi irányára a romantika nyomta rá bélyegét. Fõ mûve a Dicsõség lánya (Slávy dcera) epikai, azaz elbeszélõ lírai költemény. Eposzával a szlovák nép szunnyadó öntudatát, nemzeti önérzetét erõsítette. Kollár a szláv népeket egy tõrõl fakadt, egységes népnek látta. Pánszláv volt, de ez a látásmódja a pángermán eszmék ellenében alakult ki. E látásmódjában azonban nem hirdetett gyûlöletet a nem szláv népek ellen. Ama szabadság mellett harcolt, amely minden népnek szabadságot juttat. Harcolt az erõszakos magyarosítás ellen. Hirdette: „Csak akkor lesz béke és nyugalom, igazság és egyetértés, ha minden nemzet szabadon lélegezhet”. Eszméit mély emberség, emberszeretet és a nemzetek szabadságának szelleme hatotta át. verseiben kifejtette, hogy csak az a nép érdemes a szabadságra, amelyik a másik nép szabadságát is értékeli. Az a nép, amelyik csak bilincseket készít a másik nép számára, az maga is rab és szolga. Németországi tanulmányútja során tapasztalta, hogy mekkora területekrõl tûnt el a szláv nép. Csak a földrajzi nevek emlékeztetnek az egykor volt népekre. A szlávok asszimilálódtak, és németekké váltak. A helyzetet állandó folyamatnak látta. Ilyen légkörben alakult nemzeti öntudata. Hirdette a szláv népek kölcsönös segítségét, a kulturális kapcsolatok kiépítését és elmélyítését.

Saját népe értékeit, a szlovák népdalokat gyûjtötte. Ezzel fölkeltette a cseh és a szlovák népdalok iránti érdeklõdést.

Petõfi Sándort egy éven át tanította. Konfirmáló lelkésze is õ volt. 1848 õszén, amikor Jellasics fosztogató és gyújtogató csapatai Pest felé közeledtek, õ is ott dolgozott a sáncok között. 1849-ben Bécsbe került. Ott dolgozott az egyetem szlávisztikai tanszékén. Eszméinek hirdetésében Bécs egy magasabb pontot jelentett, ahonnan messzebbre hallatszó módon hirdethette eszméit. 1852. január 24-én hunyt el.


Das war es doch, was der Panslawismus in seiner radikalen Ausprägung wollte!
Oder?
Mit dem Bewußtsein nationaler Gleichberechtigung bei den sogenannten kleinen slawischen
Völkern begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Entwicklung zu selbständigen
Nationalstaaten, die sich nach dem 1. und nach dem 2. Weltkrieg fortsetzte.
Damit wurde wichtige Zielstellungen des Panslawismus erfüllt, der Panslawismus selbst aber blieb auf der
Strecke. Zuerst erledigte sich der politische Panslawismus. In unseren Tagen erleben wir auch
den Niedergang des Panslawismus in der Kultur. Die heute distanziert oder gar feindlich gegeneinander
stehenden Staaten der Slawen sind ein trauriges, ja tragisches Beispiel für jenen von
Kollár verabscheuten mißverstandenen Nationalismus.
Ján Kollár, verachtet, von grossen Slovaken vergessen und wieder politisch hervorgehoben.

Komentár od: oroszvary | 01.11.2004

Meinen sie den Jan oder den Ján Kollár?
Weil, doch es lag aber im Wesen des europäischen Nationalismus, so wie die Slawen ihn von den Deutschen
übernommen hatten und ihn nun gegen die Deutschen kehrten, wie die Magyaren ihn gegen
die Slawen, daß er nur kulturell nicht bleiben konnte und sollte, sondern nach politischer Erfüllung
trachtete; daß nur zu oft der Nachweis alter Kulturherrlichkeit im Dienste politischen
Ehrgeizes stand, wobei es dann auch nicht ganz ohne Fälschungen abging...
Das gilt auch für Kollárs Werk. Es enthält objektiv durchaus Denkansätze, die der spätere
politisch aggressive Panslawismus auch gegen Kollárs ursprüngliche Absichten nutzen konnte.
Seine Aufrufe zu slawischer Eintracht dachte er selbst weiter zu neoslawischer Herrlichkeit:

Ucinte tu radost milé matce
Rusi, Srbi, Cesi, Poláci
Zite svorne
jako jedno stadce!
Tak vám vojna lidozerna vládce,
Tak vlast neroztrhnou chytráci
A vás národ prvý bude v krátce."


Tschechisch Jan Kollár bzw. slowakisch Ján Kollár (* 29. Juli 1793, Mošovce (Slowakei); † 24. Januar. 1852 in Wien) war einer der bedeutendsten slowakischen Lyriker und Gelehrten (Altertumsforscher und Sprachwissenschaftler) des frühen 19. Jahrhunderts, der allerdings selbst fast ausschließlich auf Tschechisch schrieb. Er war evangelischer Geistlicher und eine wichtige Person aus der Zeit der Sprachenkämpfe in Ungarn (etwa erste Hälfte des 19. Jahrhunderts), zu dem die Slowakei damals gehörte.

Seine Sonette Tochter der Sláva, Sammlungen von slowakischen Volksgedichten und -liedern nach dem Vorbild von Herder, Clemens Brentano und Ludwig Achim von Arnim, sowie die Untersuchung Über die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und Mundarten der slawischen Nation (1837) weckten in Europa ein Interesse an der slawischen Geschichte und Kultur und prägten die nationalen Bewegung der Slawen bis in die Gegenwart. Seine unwissenschaftlichen panslawistischen Ansichten wurden bereits zum Teil zu seiner Zeit kritisiert.

Leben
Er besuchte die Gymnasien von Kremnica und Banská Bystrica sowie das Evangelischen Lyzeum in Bratislava. Nachdem er zwei Jahre lang als Erzieher in Banská Bystrica tätig gewesen war, studierte er 1817-1819 in Jena Philosophie und Theologie. Während seines Studiums in Deutschland empfing er vom Wartburgfest (bei Feiern des 300. Jahrestags der Luther-Reformation im Oktober 1817 wurde für eine Vereinigung Deutschlands demonstriert) Impulse, sich für die eigene Nation zu engagieren. Er besuchte auch Johann Wolfgang von Goethe in Weimar, mit dem ihn ebenso wie mit anderen Persönlichkeiten aus Weimar eine persönliche Freundschaft verband. Der zweite Impuls für dieses sein Engagement ist darauf zurückzuführen, dass er in Deutschland die fast vollständige Assimilierung der Sorben sah, was in ihm Angst um die Zukunft der Slawen erweckte. Er stand bereits während seines Studiums der politischen Romantik nahe und übertrug deren Gedankengut auf seine Heimat. Damit wurde er, obgleich er in seiner Weltsicht nicht politisch, sondern historisch geprägt war, zum Mitbegründer des Panslawismus. Sein wichtigstes Werk dazu: "O literární vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými." (Über die literarischen Gemeinsamkeiten zwischen slawischen Stämmen und Dialekten) erschien 1836.

Seine Gedichte wurden auch sehr stark von seiner Liebe zu Friderike Schmidt beeinflusst, die er in Jena kennengelernt hatte und 1835 heiratete (vorher hatten ihre Eltern ihr nicht erlauben wollen, ins weit entfernte Ungarn zu gehen). 1819 – 1849 war er Prediger der neu gegründeten evangelischen Gemeinde in Pest. Die Gemeinde bestand aus vielen Nationen und war daher von viel Nationalismus geprägt.

Im Rahmen der Revolution von 1848/49 arbeitete er als Vertrauensmann für Fragen der Slowaken bei der Regierung in Wien. Ende 1849 wurde er schließlich zusammen mit Karol Kuzmány - als Kompensation für die weitgehende Nicht-Erfüllung slowakischer Forderungen aus der Zeit der Revolution - zum ordentlichen Professor für slawische Archäologie in Wien und Regierungsberater für Fragen aus den Bereichen Sprachen und Schulwesen ernannt. Dies war bis zu seinem Tod sein Beruf.

Seine sterblichen Überreste wurden 1904 feierlich in den tschechischen Nationalfriedhof Vyšehrad in Prag überführt.

Werk
Als Dichter trat er zuerst auf mit einer Sammlung kleinerer tschechisch geschriebener Gedichte, Básně (Gedichte, 1821), die zum Teil von der Metternich-Zensur konfisziert wurden.

Die Básně sind später teilweise umgearbeitet als sein Hauptwerk unter dem Titel: Slávy dcera (Tochter der Sláva, 1824, sukzessive erweitert 1832, 1845, 1852, deutsche Auswahl Tochter der Slawa; in: Kränze aus dem böhmischen Dichtergarten herausgegeben von J. Wenzig) erschienen, und worin er seinem Schmerz über das Verdrängtwerden der Sorben (und der Slawen) durch die deutsche Kultur Ausdruck gab und die slawische Vergangenheit verherrlichte. Dieses teilweise an Goethe erinnerndes Meisterwerk bestand in seiner letzten Fassung aus insgesamt 645 Sonetten, die unterteilt waren in einen monumentalen Vorgesang und die Gesänge Sala, Elbe –Ren – Moldau, Donau, Lethe (Himmel) und Acheron (Hölle). In Sale wird die Liebe zu Mina (eigentlich Kollars Friederike), der slawischen Tochter der Mutter Sláva (wörtlich: Ruhm, zugleich Anspielung auf das Wort Slawen), geschildert, und zugleich erklärt dass die andere Hälfte des Herzens des Autors seiner Heimat gilt. In Elbe - Ren – Moldau werden wir unter anderem Zeugen der Reise Kollars von Jena nach Prag, wobei patriotische Themen aufkommen (Germanisierung slawischer Gebiete) sowie auch noch die Liebe zu Mina. In Donau reist er von Prag nach Bratislava, wobei er die seiner Ansicht nach typischen Eigenschaften der Slawen beschreibt, wie Gerechtigkeit, Sehnsucht nach Vereinheitlichung etc. In dem an Danthes Göttliche Komödie erinnerndem Lethe werden vor allem berühmte slawische Persönlichkeiten besungen, wobei der Autor von der Götting Sláva am slawischen Himmel begleitet wird. In Acheron werden schließlich die Feinde des Slawentums in die slawische Hölle geschickt. Das Werk wurde auf tschechisch mit einigen slowakischen Elementen geschrieben.

Dann folgte die verdienstvolle riesige Sammlung slowakischer Volkslieder: Národnie Zpiewanky, čili písně. světské.. (wörtlich: Volksgesänger das heißt weltliche Lieder. . ., 1834-35). Bereits zuvor hat er mit Pavol Jozef Šafárik an der Sammlung Písně světské lidu slovenského v Uhřích (wörtlich: Weltliche Lieder des slowakischen Volkes in Ungarn, 1823, 1827) mitgewirkt.

In seiner (in erweiterter Form auch deutsch) geschriebenen Abhandlung O literární vzájemnosti mezi kmeny a nářěčími slavskými (Über die literarische Wechselseitigkeit zwischen den Stämmen und Mundarten der slawischen Nation, 1831, 1836) erklärt er seine panslawistische Überzeugung, dass er eine einheitliche slawische Nation gibt, die aus vier „Stämmen“ besteht – dem russischen, polnischen, illyrischen und dem tschechisch-slowakischen. Er begründete hierin theoretisch die Einheit der slawischen Kultur und wies ihr unter dem Einfluss von J. G. Herder eine humanisierende Mission zu;

Von seinen zahlreichen übrigen Werken seien genannt die Schrift über die Vorzüge des slawischen Volkes Dobré vlastnosti národu slovanského (wörtlich: Gute Eigenschaften der slawischen Nation, 1822), seine kritische Schrift Něco o pomaďarčovaní Slovanú v Uhrách (wörtlich: Über die Magyarisierung der Slawen in Ungarn, k. A. ), seine erste panslawistische Schrift Jmenoslov čili slovník osobních jmen rozličných kmenů a nářečí národu slavenského (wörtlich: Nomenklatur das heißt Wörterbuch von Personennamen der verschiedenen Stämme und Mundarten der slawischen Nation, 1830).

Kollar war auch Autor zahlreicher Reiseberichte von seinen in den 40er Jahren unternommenen Reisen nach Deutschland, Norditalien, und in die Schweiz.

Nach seinem Tod erschien sein archäologisches Werk über Italien Staroitalie slavjanská (Das slawische Altitalien, 1853), in dem er nach den Nachweis zu führen versuchte, dass die Römer Slawen gewesen seien, sowie seine Autobiographie Paměti z mladších let života (wörtlich: Erinnerungen aus jüngeren Jahren, 1863).

Seine gesammelten Werke (mit der Autobiographie des Dichters) erschienen beispielsweise in 4 Bänden in Prag (2. Aufl., 1868, neuere Daten: k. A:).

Sonstige Werke und seine Haltung zur slowakischen Sprache
Da Kollár die Theorie vertrat, dass einen einheitlichen tschechisch-slowakischen Stamm gibt, war er auch gegen sämtliche Versuche anderer Slowaken, das Slowakische als eigenständige Schriftsprache zu etablieren. Zwar befürwortete er eine Annäherung an die mährischen und slowakischen Dialekte und versuchte in seinen früheren Werken, in sein Tschechisch slowakische Elemente aufzunehmen, damit die beiden Sprachen möglichst zueinander finden, wobei er den Wohlklang des Slowakischen hervorhob. Trotzdem war dieses Tschechisch mit slowakischen Elementen, vor allem in den Lehrbüchern für slowakische Schulen ( Čítanka (Lesebuch, 1825), Šlabikář (Fibel, 1826) und die Neuauflage der Slávy dcera von 1835), weit von der heutigen slowakischen Standardsprache entfernt.

Seine Volksliedsammlungen waren einer der Impulse der Gruppe um Ľudovít Štúr, die mittelslowakische Mundart zur slowakischen Schriftsprache zu erheben, Kollár lehnte dies jedoch ausdrücklich ab und legte diesen Standpunkt in einer Sammlung gegen die slowakische Sprache, die seine Beiträge und Beiträge Gleichgesinnter enthält und unter dem Titel Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky (Stimmen über die Notwendigkeit einer einheitlichen Schriftsprache für die Tschechen, Mährer und Slowaken, 1846) veröffentlicht wurde, in einer sehr aggressiven Weise dar. Nach der Revolution 1848-1849, in der die Slowaken für die Habsburger in Wien gegen die aufständischen Ungarn gekämpft hatten, beschloss die österreichische Regierung sozusagen als Belohnung für die Slowaken, das Slowakische teilweise als Amtssprache für Schulen, niedrigere Gerichte etc. zuzulassen. Kollár wurde beauftragt, eine solche Amtssprache zu schaffen, das von ihm eingeführte so genannte Altslowakische (staroslovenčina) war aber - trotz des Namens - weitgehend identisch mit dem Tschechischen. Diese künstliche Amtssprache war faktisch nur bis 1852 in Gebrauch, als die slowakische Grammatik von Martin Hattala erschien, seinen offiziellen Status behielt es bis 1859.

Mosóc, 1793 VI. 29 - Bécs, 1852 I. 24A XX. század a különböző európai népek nemzeti öntudatra ébredésének az ideje. Hazánkban, a Kárpát-medencében ez a folyamat az 1848-as események előtti évtizedekben zajlik. Jan Kollar a szlávság, elsősorban a szlovák nép ébresztője volt. Munkásságát zömmel Pesten valósította meg, hisz harminc tevékeny év kötötte őt Pesthez. A Deák téri evangélikus templom szószéke volt az ő legfontosabb „munkahelye”. Így is nyilatkozott erről: „Engem Pest alakított Kollárrá”.

Turóc megyében, Mosócon (Mošovce) községben született 1793. július 29-én. A pozsonyi teológia elvégzése után Jénában tanult. Jéna döntő jelentőségű volt szláv-szlovák öntudatának alakításában. 1819-ben meghívták a Deák téri szlovák gyülekezetrész lelkészének. Deák téri lelkészként alkotta meg irodalmi műveit, amelyek által az európai írók élcsapatába emelkedett. Irodalmi irányára a romantika nyomta rá bélyegét. Fő műve a Dicsőség lánya (Slávy dcera) epikai, azaz elbeszélő lírai költemény. Eposzával a szlovák nép szunnyadó öntudatát, nemzeti önérzetét erősítette. Kollár a szláv népeket egy tőről fakadt, egységes népnek látta. Pánszláv volt, de ez a látásmódja a pángermán eszmék ellenében alakult ki. E látásmódjában azonban nem hirdetett gyűlöletet a nem szláv népek ellen. Ama szabadság mellett harcolt, amely minden népnek szabadságot juttat. Harcolt az erőszakos magyarosítás ellen. Hirdette: „Csak akkor lesz béke és nyugalom, igazság és egyetértés, ha minden nemzet szabadon lélegezhet”. Eszméit mély emberség, emberszeretet és a nemzetek szabadságának szelleme hatotta át. verseiben kifejtette, hogy csak az a nép érdemes a szabadságra, amelyik a másik nép szabadságát is értékeli. Az a nép, amelyik csak bilincseket készít a másik nép számára, az maga is rab és szolga. Németországi tanulmányútja során tapasztalta, hogy mekkora területekről tűnt el a szláv nép. Csak a földrajzi nevek emlékeztetnek az egykor volt népekre. A szlávok asszimilálódtak, és németekké váltak. A helyzetet állandó folyamatnak látta. Ilyen légkörben alakult nemzeti öntudata. Hirdette a szláv népek kölcsönös segítségét, a kulturális kapcsolatok kiépítését és elmélyítését.

Saját népe értékeit, a szlovák népdalokat gyűjtötte. Ezzel fölkeltette a cseh és a szlovák népdalok iránti érdeklődést.

Petőfi Sándort egy éven át tanította. Konfirmáló lelkésze is ő volt. 1848 őszén, amikor Jellasics fosztogató és gyújtogató csapatai Pest felé közeledtek, ő is ott dolgozott a sáncok között. 1849-ben Bécsbe került. Ott dolgozott az egyetem szlávisztikai tanszékén. Eszméinek hirdetésében Bécs egy magasabb pontot jelentett, ahonnan messzebbre hallatszó módon hirdethette eszméit. 1852. január 24-én hunyt el.


Das war es doch, was der Panslawismus in seiner radikalen Ausprägung wollte!
Oder?
Mit dem Bewußtsein nationaler Gleichberechtigung bei den sogenannten kleinen slawischen
Völkern begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Entwicklung zu selbständigen
Nationalstaaten, die sich nach dem 1. und nach dem 2. Weltkrieg fortsetzte.
Damit wurde wichtige Zielstellungen des Panslawismus erfüllt, der Panslawismus selbst aber blieb auf der
Strecke. Zuerst erledigte sich der politische Panslawismus. In unseren Tagen erleben wir auch
den Niedergang des Panslawismus in der Kultur. Die heute distanziert oder gar feindlich gegeneinander
stehenden Staaten der Slawen sind ein trauriges, ja tragisches Beispiel für jenen von
Kollár verabscheuten mißverstandenen Nationalismus.
Ján Kollár, verachtet, von grossen Slovaken vergessen und wieder politisch hervorgehoben.

RSKS

Österreichisch-slowakischer Kulturverein
Rakúsko-slovenský kultúrny spolok
E-mail: rsks@slovaci.at
Tel.: +43 1 5961315
Fax: +43 1 5955799

Sova

Slowakischer Schulverein
E-mail: sova@slovaci.at
Tel.: +43 1 5961315
Fax: +43 1 5955799

Prihláste sa k odberu newslettera


Mám záujem o novinky:

Kalendár akcií

						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
Predošlý mesiac September 2021 Ďalší mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Dnes je 21.septembra, meniny má Matúš.

Kam ísť ...

Kam vo Viedni?
Čo by ste odporučili návšteve (zo Slovenska) vo Viedni?
Čo by ste odporučili návšteve (zo Slovenska) vo Viedni?