VOĽBY 2006

15:35 22.Mar 2006 (počet komentárov: 0)

VOĽBY 2006
Voľba poštou pre občanov Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

1. októbra 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý priznáva volebné právo občanom Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku a na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy umožňuje hlasovať aj prostredníctvom pošty. Hlasovať prostredníctvom pošty môžu voliči - občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia.

Občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Ak sa občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, rozhodne pre voľbu poštou, musí požiadať o zapísanie do osobitného zoznamu voličov.

Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov musí zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, organizačné oddelenie, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5, Slovenská republika tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb, t.j. 28. 4. 2006 (vzor žiadosti je v prílohe).

K žiadosti sa musí priložiť
a/ čestné vyhlásenie, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (v slovenskom jazyku), ktoré vlastnoručne podpíše /podpis však netreba notársky overovať/
b/ fotokópiu časti platného cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi, alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Na základe doručenej žiadosti so všetkými požadovanými náležitosťami bude žiadateľ zapísaný do osobitného zoznamu voličov a na adresu uvedenú v písomnej žiadosti mu bude (najneskôr 35 dní predo dňom volieb, t.j. 13. 5. 2006) zaslané nasledovné:
- hlasovacie lístky, ktorých počet bude totožný s počtom zaregistrovaných kandidátnych listín,
- obálka opatrená: odtlačkom úradnej pečiatky Mestská časť Bratislava - Petržalka;
obálka je určená na vloženie jedného hlasovacieho lístka,
- poučenie o spôsobe hlasovania - spôsob úpravy hlasovacieho lístka,
- návratná obálka opatrená: heslom "VOĽBA POŠTOU", adresou Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Petržalka ako adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa.

Postup voliča po doručení hlasovacích lístkov a obálok

Vybrať jeden hlasovací lístok
Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky a túto zalepí.

Prednostný hlas
Ak sa však volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. V prípade, že volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel kandidátov ako štyroch, na prednostné hlasy sa nebude prihliadať. Hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu.

Vložiť hlasovací lístok do obálky
V každom prípade vloží volič hlasovací lístok do obálky (obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky: Mestská časť Bratislava-Petržalka) a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku
Zalepenú obálku s hlasovacím lístkom vloží volič do návratnej obálky (opatrená heslom - VOĽBA POŠTOU, adresou prijímateľa a adresou odosielateľa) a túto odošle poštou. Na návratnej obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa. Na základe nej okrsková volebná komisia vo volebnej miestnosti vyznačí v osobitnom zozname voličov, že volič zaslal návratnú obálku, ktorú potom otvorí, vyberie z nej obálku s hlasovacím lístkom a vloží do volebnej schránky. Odporúčame obálku odoslať doporučene (voličovi ostáva doklad o odoslaní zásielky). Poštovné uhrádza volič.

Do výsledku hlasovania sa započíta hlasovací lístok v obálke, ktorá bude doručená Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka najneskôr v osledný pracovný deň pred dňom volieb, t.j. 16. 6. 2006.

Doplnkové údaje pre prípad kontaktovania Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka:

Telefón (spojovateľka úradu): + 421-2-68 286 500
Fax (podateľňa úradu): + 421-2-63 814 964
Telefón (vedúca organizačného oddelenia): + 421-2-68 286 822
E-mail (organizačné oddelenie): organiz@petrzalka.sk

Úrad vlády SR 1998 - 2005/
/ www.minv.sk
/ http://www.gszs.sk/volby_postou.php

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.