Slováci v Rakúsku

Slovenské spolky a periodiká

Historický prehľad

Slováci prišli na územie dnešného Rakúska v niekoľkých emigračných vlnách. Najsilnejšie z nich prebehli na konci 17. storočia po skončení 30-ročnej vojny a na rozhraní 19. a 20. storočia.

1835 Slováci zakladajú vo Viedni pobočku bratislavského študentského spolku - spolok VZÁJOMNOSŤ. Spolok usporadúva kultúrne podujatia a plesy, ktoré si rýchlo obľúbia aj Viedenčania.

1867 Spolky OKOLIE (1862) a Hron (1864) sa spájajú do spolku TATRAN, ktorý je v roku 1870 úradne schválený a účinkuje ešte po dobu 25 rokov ako kultúrno-spoločenský a vzdelávací spolok.

1892 Je založený spolok NÁROD s rovnakým programovým obsahom ako Tatran a vo svojej činnosti pokračuje aj po 1. svetovej vojne.

V prvých rokoch 20. storočia vzniká viacero spolkov:

1901 Robotníci zakladajú SLOVENSKÚ VZDELÁVACIU BESEDU, ktorá pôsobí až do roku 1938.

1902 Vzniká SLOVENSKÝ SPEVÁCKY SPOLOK

1903 DISPOZIČNÁ A TLAČOVÁ ZÁKLADINA

1912 KATOLÍCKA JEDNOTA

1922 Slovenské spolky vytvárajú KULTÚRNY VÝBOR, ktorý organizuje v školách výuku slovenčiny pre deti.

50-te roky V Rakúsku vychádzajú viaceré slovenské periodiká: humoristický ladený Kocúr, Slovenský spravodaj, Tvorivé sily, Obzor, Moja vlasť a iné.

1950 Vznikajú spolky SLOVENSKÝ KATOLÍCKY SPOLOK a JEDNOTA. Pravidelne usporadúvajú kultúrne podujatia, stretnutia, púte, vianočné a fašiangové posedenia.

1968 Založenie Slovenskej duchovnej služby pre utečencov z Československa, ktorí sa rozhodli ostať v Rakúsku. Do Viedne prichádza slovenský misionár otec Stanislav Xaviér Čík, ktorý Slovenskú duchovnú službu vo Viedni so sídlom na Grabene v 1. viedenskom obvode viedol až do roku 1988.

1971-73 Vo Viedni sa konali pravidelné nedeľné bohoslužby v slovenskej reči, otec Čík začal organizovať púte do Mariazellu.

1974 V októbri sa začal na Viedenskej univerzite vyučovať slovenský jazyk a literatúra, ktorej lektorom sa stal Dr. Karol Rajnoch. Otec Čík začal vydávať obežník pod názvom Obnova a zmierenie.

1982 Založenie RAKÚSKO-SLOVENSKÉHO KULTÚRNEHO SPOLKU (Österreichisch-slowakischer Kulturverein) vo Viedni. V stanovách sa RSKS hlási k tradícii slovenských spolkov v Rakúsku. Jeho prvým predsedom sa stal architekt Dr.Ján Kočí. V roku 1983 mal spolok 72 členov. Keďže spolok nemal svoje stále priestory, na organizovanie kultúrnych podujatí si prenajímal sálu vo viedenskej Uránii. Takto sa prezentovali mnohí slovenskí umelci žijúci v exile (operná speváčka Tatjana Masaryková, tenorista opery z Linzu Ján Molnár, tenorista z Grazu J. Hurný, spevák a violončelista L. Ilavský, klaviristka M. Strompach a ďalší).

1986 RSKS začína z iniciatívy Vlada Mlynára Športovú sekciu pri RSKS a vydáva spolkové periodikum Pohľady, ktoré vycházajú dodnes.

1988 je poznačený organizačnými zmenami. Viedenská arcidiecéza zrušila priestory Slovenskej duchovnej služby na Grabene. Otec Čík odchádza do penzie a duchovnú službu prevzal otec Pavol Dubovský. Arcidiecéza pridelila misii nové priestory v Stephanushause na Ungargasse 42 v 3.viedenskom obvode a po dohode sa sem presťahoval aj spolok s knižnicou.

1989 RSKS sa podiela na príprave a organizácii IV. Svetového festivalu slovenskej mládeže, ktorý Svetový kongres Slovákov (SKS) organizoval v rakúskom Semmeringu.Pôvodne ho chcel SKS usporiadať na Slovensku, ale vtedajší režim to odmietol. Preto sa festival konal v susednom Rakúsku pod heslom „Zoči-voči Slovensku“. Zúčastnilo sa ho okolo 1 000 mladých ľudí nielen z Európy a zámoria, ale aj (vtedy tajne!) zo Slovenska.

1992 Vedenie Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku, najmä zásluhou Dr. Antona Hrabovca a JuDr. Tatjany Beňovskej (+2001), dosiahlo uznanie slovenskej menšiny vo Viedni za osobitnú národnostnú skupinu. Pre spolkový život sa otvorili nové možnosti. Vďaka finančnej podpore Úradu rakúskeho kancelára, vyplývajúcej zo Zákona o právnom postavení národostných skupín v Rakúsku, si RSKS prenajíma a pre svoju činnosť adaptuje miestnosti na Otto-Bauer-Gasse 23/11 v 6. viedenskom obvode. Autorkou projektu je slovenská architektka Ingrid Konrad, žijúca od roku 1986 vo Viedni. Vlastné priestory a finančná podpora umožňujú organizovanie pravidelných kulturnych a spoločenských podujatí.

2003 Viedenskí Slováci zakladajú Školský spolok SOVA so sídlom na Otto-Bauer-Gasse 23/11 v 6. obvode. Jeho iniciátorom a prvým predsedom sa stáva Vlado Mlynár. Nový spolok reaguje na všeobecnú požiadavku výuky slovenského jazyka v Rakúsku a presadzuje výuku slovenčiny (ako materinskeho jazyka) na školách v Dolnom Rakúsku a vo Viedni. Z jeho iniciatívy sa začala vyučovať slovenčina na ľudovej škole v Mödlingu pri Viedni pod vedením pani Eleny Mandíkovej. SOVA plánuje výuku slovenského jazyka aj v formou kurzov v priestoroch RSKS. Pri zostavovaní učebníc a učebných pomôcok sa otvárajú možnosti spolupráce so slovenskou stranou, najmä Ministerstvom školstva SR, ako aj Odborom pre zahraničných Slovákov pri Ministerstve zahraničných vecí SR.


Štatistické údaje o Slovákoch v Rakúsku

Údaje o počte Slovákov v Rakúsku veľmi kolíšu. Do prvej svetovej vojny mal ich počet v rakúskych krajinách stúpajúcu tendenciu, neskôr jeho stav ovplyvňovali politické pomery a asimilácia. V roku 1836 až 56% obyvateľov Viedne uviedlo, že pochádzajú z Čiech, Moravy a Slovenska, údaje z roku 1900 hovoria o 65 000 až 70 000 Slovákoch. V čase železnej opony sa za Slovákov hlásilo okolo 2 000 -5 000 osôb. Najaktuálnejšie informácie poskytujú výsledky sčítania ľudu v roku 2001. K slovenčine ako „hovorovej reči“ sa prihlásilo vo Viedni 4 741 občanov. Z tohto počtu malo 1 775 osôb rakúske občianstvo a 2 966 osôb boli cudzinci. Podľa neoficiálnych odhadov je počet Slovákov v Rakúsku oveľa vyšší a pohybuje sa okolo 25 tisíc.

Slováci v Rakúsku žijú rozptýlene vo všetkých spolkových krajinách. Viac ako polovica však žije vo Viedni a veľká časť v Dolnom Rakúsku, predovšetkým v pohraničných oblastiach.

Kľúčovým rokom pre Slovákov v Rakúsku bol rok 1992. Zásluhou vedenia RSKS uznalo predsedníctvo rakúskeho parlamentu Slovákov za osobitnú národnostnú skupinu v zmysle zákona o národnostných skupinách (Volksgruppengesetz).

 

Postavenie slovenskej národnostnej skupiny v Rakúsku

Slováci v Rakúsku spolu s vedením Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku dosiahlo v roku 1992 uznanie slovenskej menšiny vo Viedni za osobitnú národnostnú skupinu.  Základnou právnou normou pre národnostné skupiny v Rakúsku je Zákon o právnom postavení národostných skupín v Rakúsku ( Bundesgesetz über die Rechtsstellung von Volksgruppen in Österreich -Volksgruppengesetz) zo 7.júla 1976, ktorý zásadne používa termín národostná skupina, nie menšina. Tento zákon okrem iného určuje, že národostné skupiny a ich príslušníci požívajú osobitnú ochranu štátu, ktorý dbá o zachovanie ich materinskej reči. Definuje národostnú skupinu ako skupinu rakúskych štátnych občanov s nemeckou hovorovou rečou a osobitným svojrázom, obývajúcich časti Rakúska. K národostnej skupine sa každý priznáva slobodne, nesmie mať z toho nevýhody, príslušnosť k národostnej skupine netreba dokazovať.

Slovenské spolky spolupracujú s Centrom národnostných skupín (Volksgruppenzentrum) a podporujú jeho aktivity. Slovenská národnostná skupina patrí počtom medzi najmenšie, ale od jej uznania v roku 1992 sa stala neodmysliteľnou súčasťou multikultúrneho spektra rakúskej metropoly. Udržuje pravidelné kontakty s krajanskými spolkami iných národnostných skupín. Spolupráca najmä s českými spolkami má dlhoročnú tradíciu. Slováci, žijúci v Viedni, majú ako príslušníci národnostnej skupiny svoje zastúpenie v tzv. Národostnej rade pri Úrade rakúskeho spolkového kancelára (Bundeskanzleramt) spolu s predstaviteľmi aktuálneho rakúskeho politického spektra. Toto grémium rozhoduje o finančných dotáciách pre jednotlivé národnostné skupiny. Z pozície uznanej národnostnej skupiny sa v súčasnosti aj viedenskí Slováci zúčastňujú na tvorbe novej rakúskej ústavy. V Konvente mohli spolu s ostatnými uznanými menšinami vyjadriť svoje požiadavky v rámci definovania základných ústavných práv menšín.

Jedným z ústavných práv je aj umožniť vysielanie v jazyku menšín vo verejno-právnych médiách. Verejno-právna inštitúcia ORF vysiela od roku 2004 na stredných vlnách 1476 každý utorok a štvrtok v čase od 19.05 do 19.30 hod. slovenské rádio – pre deti a mládež pod názvom ŠPONGIA a pre dospelých Radio Dia:Tón. Vysielanie si môžete vypočuť aj na http://volksgruppen.orf.at/austria/de/program. Televízia ORF vysiela každú nedeľu program Redakcie pre menšinové vysielanie pod názvom “Heimat, fremde Heimat“, kde informuje o závažných podujatiach národnostných skupín, vrátane slovenskej.

Cirkevný život

V súčasnosti majú Slováci, žijúci vo Viedni a okolí, možnosť sa zúčastňovať sa rímsko-katolíckych bohoslužieb v slovenskom jazyku v kostole Muttergotteskirche na Jacquingasse 12 v 3.viedenskom okrese. Bohoslužby celebrované duchovným otcom Pavlom Dubovským sa konajú každú nedeľu a vo sviatok.

Rakúski Slováci na ceste do spoločnej Európy

Pre slovenskú národnostnú skupinu v Rakúsku bolo vyhlásenie samostatnej Slovenskej republiky a uznanie Slovákov za národnostnú menšinu významným krokom k zviditeľneniu tejto malej a asimiláciou ohrozenej menšiny. Z jedného dňa na druhý sa z homogénnej masy “Tschechen” vykľuli dva národy s rozličnými črtami a charakteristikou. Zjednotenie Európy nechápeme v zmysle jednoliatosti a uniformity, ale v zmysle kreatívnej výmeny rozličností, obohacovania rozličnými kultúrami a národnými špecifikami. Naším cieľom je zachovať naše špecifiká, reč, kultúru a zvyky, a tak prispieť tak k nášmu spoločnému obrazu Európy.

 

 

RSKS

Österreichisch-slowakischer Kulturverein
Rakúsko-slovenský kultúrny spolok
E-mail: rsks@slovaci.at
Tel.: +43 1 5961315
Fax: +43 1 5955799

Sova

Slowakischer Schulverein
E-mail: sova@slovaci.at
Tel.: +43 1 5961315
Fax: +43 1 5955799

Prihláste sa k odberu newslettera


Mám záujem o novinky:

Kalendár akcií

						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
Predošlý mesiac Január 2022 Ďalší mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Dnes je 27.januára, meniny má Bohuš.

Vianoce 2021

Darčeky 2021
Čo kúpim na vianoce?
Koniec hlasovania: 26.12.2021
Spolu hlasov = 6
kupujem spontánne
33%
rešeržujem a pripravujem sa systematicky
33%
kupujem veselé drobnosti
0%
kupim len praktické darčeky
17%
nekupujem - dostanem 24.12.
17%
dali mi radu, že kúp si koňa
0%