Preklad

Oficiálne preklady s peciatkou...

Link na prekladatelov....

 

Pobyt

Občania EÚ majú právo usadiť sa kdekoľvek na území Rakúska. Na pobyt v Rakúsku, či už prechodný alebo trvalý, už teda nepotrebujú žiadne povolenie.

Avšak platí to len vtedy, keď majú zabezpečenú výživu a uzavreli dostatočné nemocenské poistenie.V prípade, že tieto predpoklady nespĺňajú, môžu sa usadiť kdekoľvek na území štátu iba vtedy, keď
 * predložia vyhlásenie zamestnávateľa o úmysle ich zamestnať alebo potvrdenie o zamestnaní
 * môžu doložiť, že vykonávajú samostatne zárobkovú činnosť
 * hodnoverne preukážu, že jestvuje odôvodnený predpoklad na to, že v priebehu šiestich mesiacov začnú vykonávať zárobkovú činnosť
 * môžu dokladovať, že im ako rodinnému príslušníkovi zabezpečí výživu občan EÚ.

V Rakúsku je však povinné prihlásenie adresy (alebo zmene, alebo odchod z Rakúska) miesta pobytu 3 dní (Meldeamt, Bundespolizeidirektion, Meldeservice, Magistratisches Bezirksamt, Gemeindeamt).
Je nutné si priniesť:
 * cestovný pas, rodný list
 * formuláre registrácie pobytov z predchádzajúcich miest pobytu
 * vyplnený formulár registrácie pobytu
( Meldezettel )

Ak sa tu niekto prihlási na trvalý pobyt, musi sa do troch mesiacov este raz prihlásit na MA 35. Plati to od roku 2006.
Aktuálne informácie nájdete na linkoch:
Einwanderung
Standesamt
Staatsbürgerschaft

Rodiny
Manželia a deti Slovákov majú právo usadiť sa na území Rakúska, ak sú takisto občanmi EÚ avšak musí byť zabezpečená výživa a nemocenské poistenie.

Ako nájsť ubytovanie?
Klasická cesta je cez web-stránky ako napr. www.immobilien.at - samozrejme tu je najšišia ponuka ale inzerujú hlavne maklery. Ak si chce človek ušetriť províziu (max. 3 mesčné poplatky) tak to može skúsiť pod: www.bazar.at alebo www.flohmarkt.at ...

Definicia HAUPT/NEBEN-Wohnsitz

Hauptwohnsitz - https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.990076.html
Dobbrý prehlad aj: http://www.ams.at/_docs/eurespubl_de.pdf

Vodičský preukaz

Slovenský vodičský preukaz platí aj v Rakúsku, avšak do 6 týždňov treba nahlásiť úradu federálnej polície alebo úradu pre motorové vozidlá alebo príslušnému okresnému administratívnemu úradu zmenu adresy. Postačí na to list a tento úkon nie je spoplatnený.


Potrebuješ konto?

Najlepšie sa informovať o aktuálnych ponukách v internete:

Konto gratis - ein kostenloses Girokonto

Podnikanie - Registračná procedúra

Najlepší prehľad najdete v tychto publikáciach od Rakúskej hospodárskej komory (WKO):

Vykonávanie živnosti cudzími štátnymi príslušníkmi s miestom podnikania V Rakúsku

Prospekt opatrovanie osôb

Kroky pri založení prevádzky/Glosár založenia spoločnosti

... http://www.gruenderservice.net

Malý prehľad

Požiadavky na založenie podniku - predmet činnosti - upravené v „Gewerbeordnung“ (Živnostenský zákon), rovnako sú v ňom obsiahnuté aj zásady ktoré musí žiadateľ spĺňať pre danú oblasť podnikania.

Podľa tohoto tri typy činností:
  1. Živnosť (napr. pekár) – vyžadujú sa profesijné a manažérske skúšky (alebo podobná kvalifikácia).
  2. Ďalšie upravené činnosti (malo- a veľkoobchod, obchodný zástupcovia, fotografisti, hotely a reštaurácie, kozmetičky, poisťovací agenti a atď.) – vyžadujú sa odborné a manažérske skúšky.
  3. Neregulované voľné činnosti: všetky činnosti, ktoré nie sú predmetom špeciálnej úpravy v Živnostenskom poriadku. V týchto prípadoch nie je požadovaná profesijná skúška. Podnikateľ však musí zaregistrovať predmet podnikania na príslušnom úrade.

Podnikatelia z EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí spĺňajú požiadavky podľa smernice 1999/42/EC o uznávaní profesijnej kvalifikácie, nemusia spĺňať požiadavky podľa národných úprav. Registrácia predmetu podnikateľskej činnosti je však povinná vždy.

Podnik musí byť vo väčšine prípadov registrovaný v obchodnom registri na príslušnom miestnom súde.
Rakúsky Obchodný zákonník rozoznáva akciovú spoločnosť (AG, so základným imaním 70 000 eur), spoločnosť s ručením obmedzeným (GmbH, so základným imaním 35 000eur), verejnú obchodnú spoločnosť (OHG), komanditnú spoločnosť (KG) a podnik jednotlivca.
Pri založení spoločnosti musí byť zaplatená kapitálová daň vo výške 1% kapitálových vkladov.
Súdny alebo správny poplatok za registráciu spoločnosti je pri jednom konateľovi a dvoch spoločníkoch 276 eur.
Ďalším poplatkom je správny poplatok 216 eur. Založenie GmbH formou notárskej zápisnice stojí okolo 1500 eur.

Založenie spoločnosti v Rakúsku


http://www.help.gv.at/
http://www.bmwfj.gv.at/Seiten/default.aspx

Bližšie informácie o podmienkach živnostenskéh podnikania v Rakúsku získate na živnostenských úradoch (Gewerveamt), ktoré sa nachádzajú na jednotlivých okresných úradoch v Rakúsku (Bezirkshauptmannschaft – adresy Okresných úradov nájdete na stránke: http://link.help.gv.at).

Pre živnostníkov , ktorí sú držiteľmi E- 101..(tí podliehajú slov.práv.predpisom)

Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje tzv. zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), na ktoré sa vzťahujú slovenské právne predpisy na základe nariadení EÚ alebo medzinárodnej zmluvy, že od 1.Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje tzv. zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), na ktoré sa vzťahujú slovenské právne predpisy na základe nariadení EÚ alebo medzinárodnej zmluvy, že od 1. januára 2015 budú mať povinnosť oznamovať výšku príjmov a výdavkov SZČO zo zárobkovej činnosti.

SZČO sú povinné tak urobiť do ôsmich dní od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky a v bežnom roku najneskôr do 31. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.

Od januára 2015 tiež budú mať povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni vznik a zánik oprávnenia na výkon zárobkovej činnosti v lehote do ôsmich dní od vzniku a zániku oprávnenia, resp. čestne vyhlasovať začatie a skončenie výkonu zárobkovej činnosti, ktorá sa vykonáva bez oprávnenia na výkon činnosti.

Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. januára 2015.

Právne poradenstvo

WKO
Fr. Wagner - Vertragsrecht, 51450 DW1434
Fr. Proteschka- právnička, 51450 DW 1548

Beratungszentrum fuer Migranten - Arbeitsmarktpolitische Betreuungeinrichtung
Hoher Markt 8/4/2/2, 1010 Wien, tel.: 01/ 7125604, www.migrant.at.


Pár zaujímavých informácií nájdete pod Daňová poradňa

Daňové priznanie na Slovensku

Podať daňové priznanie musí každý, kto 2009 zarobil viac ako 2012,85 eura a nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Napriek tomu že mnohí ľudia daňové priznanie nemusia robiť, oplatí sa im ho podať. V prípade, že máte potvrdenie o daňovej rezidencií v Rakúsku - tak si nemusite.

Pár zaujímavých informácií nájdete v eTrend.

Daňové priznanie v Rakúsku

Kto by potreboval tak tu sú odkazy na preložené formuláre do slovenčiny:

E1 - http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfd/2009/E1-SK.pdf

E1a - http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfd/2009/E1a-SK.pdf

E2 - http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfd/2009/E2-SK.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
originály v nemčine:

E1 - http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfd/2009/E1.pdf

E1a - http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfd/2009/E1a.pdf

E2 - http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfd/2009/E2.pdf

Rodičovský príspevok ...

Rodičovský príspevok je peňažná dávka, na ktorú majú rodičia nárok maximálne do 3.roka života ich najmladšieho dieťaťa ak rodič, ktorý podal žiadosť na rodičovský príspevok a dieťa patria do nasledovnej skupiny ľudí:
• občania Rakúskej republiky
• občania inej národnosti ( občania krajín tretieho sveta), ktorí majú povolenie na pobyt podľa cudzineckého zákona (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz NAG-Karte)
• občania Európskej únie, ktorí majú povolenie na pobyt /Anmeldebescheinigung/ (resp. potvrdenie o prihlásení na pobyt – Meldenachweis/ vystavené pred 01.01.2006)
• osoby, ktorým je priznaný azyl
• občania, ktorým nebol priznaný azyl, ale sú pod ochranou Rakúskej republiky, pretože im v ich rodnej krajine hrozí nebezpečenstvo života a nepoberajú základnú finančnú pomoc a zároveň
  - má aspoň jeden rodič nárok na rodinné prídavky v Rakúskej republike
  - dieťa žije v jednej domácnosti s poberateľom
  - centrum životných záujmov rodiča a dieťaťa je na území Rakúska

Rodičia si môžu príjem rodičovského príspevku rozdeliť, pričom najkratšia doba musí byť aspoň 3 mesiace. Pre deti, ktoré boli narodené po 01.01.2008, môžu rodičia voliť medzi troma variantami. príspevok poberá 1 rodič rodičia si delia príspevok

Dľžka poberania Výška poberania

Variant 1 do 30.mesiaca
dieťaťa € 14,53 denne/ € 436 mesačne do 36.mesiaca dieťaťa € 14,53 denne/ € 436 mesačne

Variant 2 do 20.mesiaca dieťaťa
€ 20,80 denne/ € 624 mesačne do 24.mesiaca dieťaťa € 20,80 denne/ € 624 mesačne

Variant 3 do 15.mesiaca dieťaťa
€ 26,60 denne/ € 798 mesačne do 18.mesiaca dieťaťa € 26,60 denne/ € 798 mesačne


• Pozor: Podajte vašu žiadosť včas, ak bude treba ešte predtým ako dostanete od finančného úradu vyrozumenie o rodinných prídavkoch, pretože rodičovský príspevok sa vypláca iba so spätnou platnosťou 6 mesiacov.
• Pozor: Právo na vrátenie sa po materskej dovolenke do pracovného pomeru je nezávislé od dĺžky poberania rodičovského príspevku, ale maximálne iba do 2. roka života dieťaťa! Ohraničenie dodatočnej zárobkovej činnosti: Rodič, ktorý poberá rodičovský príspevok môže zároveň k rodičovskému príspevku, poberať plat zo zárobkovej činnosti, maximum € 16.200 ročne (smerná hodnota je maximum € 1.266 mesačne brutto)
• Pozor: Pri prekročení tejto možnej zárobkovej hranice sa musí na konci roka prekročená suma vrátiť. Príjem druhého rodiča sa nezapočítava.

Rodiny zo slabších sociálnych vrstiev alebo slobodné mamičky môžu požiadať o príspevok v dennej výške 6,06 €.
• Pozor: Tento príspevok môže byť pri zlepšení finančnej situácie vymáhaný späť.

Žiadosť sa podáva v príslušnej zdravotnej poisťovni.
• Pozor: Absolvujte s vaším dieťaťom každé požadované predpísané vyšetrenie (Mutter-Kind-Pass) a preukážte o ňom potvrdenie v zdravotnej poisťovni do 18. mesiaca života dieťaťa. Inak môže byť rodičovský príspevok skrátený. Tým, že hore uvedené informácie boli skrátené, prosíme vás, aby ste sa presne informovali v zdravontnej poisťovni (WGKK), 1070 Wien na ulici Andreasgasse 3, alebo vo vašej príslušnej zdravotnej poistovni.

Familienbehilfe... alles was man wissen soll.


Od 1.1.2010 sa zmenilii podmienky. Na "Kinderbetreuungsgeld" sú teraz 5 modelov... Modely

Škôlky a školy v Rakúsku

Päťročné deti, ktoré budú do materskej školy chodiť len na pol dňa, to majú v Rakúsku zadarmo. Bezplatný posledný ročník škôlky má pomôcť rodičom lepšie skĺbiť rodinu a prácu, a to najmä u samoživiteliek či samoživiteľov. Niektoré rakúske spolkové krajiny ponúkajú bez platenia aj ďalšie služby. Opatrenie má pomôcť nielen rodičom, ale aj deťom, a to pripraviť ich na školskú dochádzku.

Informácie o škôlkach vo Viedni ...

Vysoké školy

Universität Wien http://www.univie.ac.at/
Universität Graz http://www.kfunigraz.ac.at/
Universität Innsbruck http://www.uibk.ac.at/
Universität Salzburg http://www.sbg.ac.at/
Technische Universität Wien http://www.tuwien.ac.at
Technische Universität Graz http://www.tugraz.at
Montanuniversität Leoben http://www.unileoben.ac.at/
Universität fúr Bodenkultur Wien http://www.boku.ac.at/
Veterinärmedízinische Universität http://www.vu-wien.ac.at/
Wirtschaftsuniversität Wien http://www.wu-wien.ac.aty
Universität Linz http://www.jku.at
Universität Klagenfurt http://www.uni-klu.ac.at/
Medizinische Universität Wien Umversitatsklimkum Graz Universitätsklinik http://www.meduniwien.ac.at http://www.medum-graz.at/ http://www.i-med.ac.at

Akademie der bildenden Künste http://www.akbild.ac.at/
Universität für angewandte Kunst Wien http://www.angewandte.at/
Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien http://www.mdw.ac.at/
Universität für Musik
und darstellende Kunst Graz http://www.kug.ac.at/
Universität Mozarteum Salzburg http://www.moz.ac.at/
Universität für künstlerische
und industrielle Gestaltung Linz http://www.khs-linz.ac.at/

Akademický rok sa v Rakúsku začína 1. októbra a končí sa 30. septembra nasledujúceho roka - zimného (1. október – 30. január) a letného semestra (1. február – 30. september).
Letné prázdniny trvajú 3 mesiace (júl, august, september) + vianočné, semestrálne a veľkonočné prázdniny.

Študijné programy pozostávajú z prednášok a seminárov, ktorých rozsah sa udáva v počte hodín za semester
    - Semesterstunde (1 Semesterstunde zodpovedá 1 hodine za týždeň počas celého semestra = cca. 15 jednohodinových vyučovacích jednotiek).

Rakúsky vzdelávací systém pozostával pôvodne z diplomového a doktorandského štúdia.

V súvislosti s novými trendmi v Európe spojenými s Bolonským procesom sa zavádza nový trojstupňový model vzdelávania, pozostávajúci z
    * bakalárskeho
    * magisterského
    * doktorandského štúdia.

Diplomové štúdium trvá spravidla 4 – 6 rokov. Štúdium je rozdelené do dvoch častí, z ktorých každá je ukončené diplomovou skúškou.
Absolvent získava magisterský titul Magister/Magistra (Mag.) alebo inžiniersky Diplom-Ingenieur/in (Dipl.-Ing.).

Diplomové štúdium na odborných vysokých školách trvá 4 - 5 rokov a končí udelením magisterského titulu Magister/Magistra (FH), resp. Mag. (FH) alebo inžinierskym diplomom Diplom-Ingenieur/in (FH), resp. Dipl.-Ing. (FH).

Bakalárske štúdium trvá spravidla 3 - 4 roky. Predmety sa delia na povinné, povinne voliteľné a ľubovoľne voliteľné. Štúdium je ukončené bakalárskou skúškou. Absolvent získava titul Bakkalaurea / Bakkalaureus (Bakk.).

Magisterské štúdium trvá spravidla 1 - 2 roky. Prijatie do magisterského štúdia je podmienené ukončeným bakalárskym štúdiom alebo porovnateľným titulom. Ťažisko štúdia spočíva v písaní magisterskej práce, vrátane bádania v príbuzných oblastiach. Štúdium končí obhájením magisterskej práce a absolvovaním skúšok. Absolvent získava titul Magister/Magistra (Mag.).

V prípade odborných vysokých škôl je štúdium ukončené magisterským titulom Magister/Magistra (FH), resp. Mag. (FH).

Doktorandské štúdium trvá spravidla minimálne 2 roky. Prijatie sa uskutočňuje na základe ukončeného diplomového alebo magisterského štúdia alebo porovnateľného titulu. Záujemca o doktorandské štúdium si musí zvoliť tému svojej dizertačnej práce a nájsť si školiteľa. Doktorandské štúdium končí obhájením dizertačnej práce a zložením rigoróznej skúšky. Absolventi získavajú titul doktora (Dr.). Okrem dvojročného doktorandského štúdia je možnosť absolvovať aj štvorročné doktorandské štúdium, ktoré sa končí udelením titulu Doctor of Philosophy (PhD.).

Zoznam kurzov podľa odborov je k dispozícií na www.bmbwk.gv.at alebo www.postgraduate.at.


Prijatie na univerzity

Slovenskí študenti sú na štúdium na rakúskych univerzitách prijímaní bez prijímacích pohovorov.Pozor!  Rektorát univerzity v bakalárskych, magisterských, diplomových a doktorandských programoch v odboroch biológia, medicína, farmácia, psychológia, veterinárna medicína, zubné lekárstvo, podniková ekonomika, ako aj publicistika a komunikačné vedy môže podmieniť prijatie na štúdium absolvovaním prijímacích skúšok alebo výberom študentov najneskôr do dvoch semestrov po začatí štúdia. Bližšie informácie sú k dispozícií na webových stránkach príslušných univerzít.

Požadované materiály k žiadosti:
   1. doklad o štátnej príslušnosti (cestovný pas)
   2. prihláška na štúdium (Ansuchen um Zulassung zum Studium)
   3. overená a úradným prekladateľom preložená kópia maturitného vysvedčenia
   4. potvrdenie o znalosti nemeckého jazyka (napr. skúška z jazyka nemeckého na maturitnom vysvedčení, certifikát z nemeckého jazyka)
   5. doklad o absolvovanom štúdiu (predkladajú študenti, ktorí začali svoje štúdium na Slovensku a majú v záujme pokračovať na rakúskej vysokej škole)

Škola môže študenta pred začatím štúdia požiadať o vykonanie písomnej a ústnej skúšky z nemeckého jazyka.


Ako autorizované informačné strediská v oblasti uznávanie dokladov o vzdelaní pôsobia tieto pracoviská:

NARIC SLOVAKIA
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Ministerstvo školstva SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
www.minedu.sk

NARIC AUSTRIA
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Abteilung VII/11
Teinfaltstraße 8
A-1014 Wien
Österreich
www.bmbwk.gv.at/naric

Náklady na štúdium a pobyt

Slovenskí študenti musia na rakúskych vysokých školách platiť školné vo výške 363,36 eur na semester.

Životné náklady študenta na 1 mesiac:
    * ubytovanie cca 290 eur
    * strava minimálne 220 eur
    * učebnice, skriptá, kultúra 255 eur
    * členské v študentskej organizácií vo výške 14,86 eur/semester

V prípade, že študent dochádza do Viedne z Bratislavy znižujú sa jeho náklady na štúdium o ubytovanie a časť stravného.
Týždenný spiatočný cestovný lístok z Bratislavy – Petržalky do Viedne pre osoby do 26 rokov stojí 11,4 eur, mesačný 40,8 eur.
Osoby nad 26 rokov platia 19,3 eur za týždenný, resp. 69,3 eur za mesačný spiatočný lístok.

Užitočné odkazy z domova

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15
Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 11
Fax: 00 421 / 2 / 57 20 05 55
E-mail: uszz@uszz.gov.sk
Web: www.uszz.sk

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Viedni
Armbrustergasse 24, 1190 Wien
Tel.: 004313189055200
Fax: 004313189055208
Mobil: 0043/664/3401861 - diplomaticka služba (po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja a voľna iba v závažných pripadoch, napr. ak ide o ohrozenie života alebo zdravia - in emergency case only)
Email: emb.vieden@mzv.sk

a vo svete...

Príbehy a užitočné informácie spoza hraníc

Ak máte záujem zapojiť sa a prispieť svojimi skúsenosťami a fotografiami zo života v zahraničí, prípadne štúdia, dobrovoľníctva alebo cestovania, ozvite sa na info@spozahranic.com alebo na link.

Informačný portál pre Slovákov vo Švajčiarsku
Lindenhofstrasse 13
9500 Wil - CH

 

Web: www.slovak.ch
E-mail: slovak@slovak.ch; Mobil: +41 767991675tl_files/o-nas/Linky atd/slovak.ch-logo.jpg

 

 

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku
Vereinigung der Slowaken in der Schweiz
Postfach 1271, CH 8021 Zürich
E-mail: prechodnasprava@zdruzenie.ch
Web: www.zdruzenie.ch
Postcheck: 80-22363-1

 

Zväz spolkov Čechov a Slovákov vo ŠvajčiarskuZväz spolkov Čechov a Slovákov vo Švajčiarsku
E-mail: info@svaz-spolku.ch
Web: www.svaz-spolku.ch

Zdroje

Rozličné internetové zdroje

okrem iných aj:
Euro Info
Kancelária podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, Úrad vlády SR

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.